Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/07/2019

Ngày 10/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND Quy định việc tổ chức thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 6 năm 2019.

 

​Theo đó, đã quy định về hình thức, quy trình, thanh quyết toán phí, lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban,​ ngành và được áp dụng đối với Bưu điện, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại Trung tâm.

Về hình thức thu: Thu bằng tiền mặt tại Trung tâm, thu bằng chuyển khoản hoặc thu trực tuyến thông qua tài khoản cố định chuyên qua thu của Trung tâm Hành chính công các cấp hoặc các hình thức khác.

Về phương pháp thu: Toàn bộ hoạt động thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm Hành chính công các cấp được thực hiện tập trung tại Trung tâm Hành chính công các cấp và thông qua chức năng “Thu phí, lệ phí hồ sơ” được cấu hình trên phần mềm Cổng dịch vụ công các cấp

Thời điểm thu phí, lệ phí: Được thực hiện ngay khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính, trong quá trình xử lý thủ tục hành chính và sau khi hoàn thành thủ tục hành chính tùy thuộc vào quy định về thu phí, lệ phí và thực tiễn triển khai đảm bảo việc thu thuận lợi, đơn giản, hiệu quả. Thời điểm thu phí, lệ phí và hoàn trả phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính, dịch vụ công cụ thể do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh thống nhất, công bố công khai để thực hiện.

Quy trình thu phí, lệ phí đối với trường hợp thu bằng tiền mặt tại Trung tâm Hành chính công các cấp: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ in biên nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức liên hệ để nộp phí, lệ phí (trên biên nhận đã xác định số phí, lệ phí phải nộp). Bộ phận thu tiếp nhận biên nhận, thực hiện thu phí, lệ phí và in biên lai thu, chuyển Liên 2 kèm biên nhận để hoàn trả cho người nộp. Cuối ngày giao dịch, bộ phận thu tổng hợp, giao Liên 1 của các hồ sơ đã thu phí, lệ phí cho công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công các cấp của các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính để kiểm tra, đối chiếu và lưu hồ sơ; Liên 3 lưu tại Trung tâm Hành chính công các cấp.

Quy trình thu phí, lệ phí qua tài khoản chuyên thu của Trung tâm Hành chính công các cấp: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ in biên nhận và thông báo cho người nộp biết việc thu phí, lệ phí có thể được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản hoặc hình thức nộp trực tuyến đến tài khoản chuyên thu; đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để người nộp được biết. Trước khi trả kết quả, bộ phận thu kiểm tra tài khoản, kiểm tra hệ thống thu, đối chiếu mức thu, số tiền đã nộp; xác nhận trên hệ thống phần mềm và in biên lai thu, chuyển Liên 2 cho người nộp để làm cơ sở nhận kết quả. Cuối ngày giao dịch, bộ phận thu tổng hợp, giao Liên 1 của các hồ sơ đã thu phí, lệ phí cho công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công các cấp của các cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính để kiểm tra, đối chiếu và lưu hồ sơ; Liên 3 lưu tại Trung tâm Hành chính công các cấp.

Quy trình thu phí, lệ phí qua đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích: Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ và phí, lệ phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiến hành tiếp nhận và gửi hồ sơ của cá nhân, tổ chức đến Trung tâm Hành chính công các cấp, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả. Cá nhân, tổ chức sẽ nhận kết quả và Liên 2 biên lai thu phí, lệ phí của Trung tâm do đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển trả. Trung tâm Hành chính công các cấp nhận hồ sơ và thu phí, lệ phí do đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức được tiến hành như quy định tại Điều 4 và Điều 5 Quyết định này. Kết quả thủ tục hành chính được giao cho đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích sau khi đã hoàn tất thủ tục nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp này, cá nhân, tổ chức sẽ chi trả phí dịch vụ cho đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo thoả thuận.

Quy trình thu phí, lệ phí qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã: Trong trường hợp những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và huyện được giao tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã; cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ và phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã thu hộ và thay người nộp tiến hành các thủ tục nộp hồ sơ, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và huyện. Cá nhân, tổ chức sẽ nhận kết quả và Liên 2 biên lai thu phí, lệ phí của Trung tâm do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã chuyển trả. Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và huyện thu phí, lệ phí do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã thực hiện thay cá nhân, tổ chức được tiến hành như quy định. Kết quả thủ tục hành chính được giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã để chuyển trả cho cá nhân, tổ chức sau khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã hoàn tất thủ tục nộp phí, lệ phí.

Đối với trường hợp thu trong và sau khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công:

  *Đối với trường hợp thu trong khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ in biên nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức biết việc thu phí, lệ phí sẽ được thực hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ; thông báo cho cá nhân, tổ chức biết, lựa chọn hình thức nộp phí, lệ phí phù hợp (trên biên nhận ghi rõ hồ sơ chỉ được giải quyết sau khi cá nhân, tổ chức hoàn thành việc nộp phí, lệ phí và phí, lệ phí được thu trong quá trình giải quyết hồ sơ).

  *Đối với trường hợp thu sau khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ in biên nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức biết việc thu phí, lệ phí sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành hồ sơ; thông báo cho cá nhân, tổ chức biết, lựa chọn hình thức nộp phí, lệ phí phù hợp; khi đến nhận hồ sơ đề nghị cá nhân, tổ chức hoàn thành nộp phí, lệ phí trước khi nhận kết quả (trên biên nhận giao cho cá nhân, tổ chức phải ghi rõ khi đi nhận kết quả cá nhân, tổ chức phải hoàn thành việc nộp phí, lệ phí (nếu có) trước khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính).

Quy trình hủy biên lai thu phí, lệ phí: Trong quá trình thu phí, lệ phí có sai sót, cần điều chỉnh, hủy biên lai thu phí, lệ phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi biên lai hủy, biên lai phát hành mới theo quy định về việc phát hành và sử dụng biên lai của cơ quan Thuế, hoàn trả hồ sơ, hoàn tiền phí, lệ phí đã thu cho tổ chức, cá nhân (nếu có). Trường hợp tiền phí, lệ phí đã thu nhưng chưa kê khai, nộp vào ngân sách thì cơ quan, đơn vị tiến hành hủy biên lai thu phí, lệ phí và hoàn trả lại tiền cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp tiền phí, lệ phí đã thu, đã kê khai và nộp vào ngân sách thì cơ quan, đơn vị tiến hành hủy biên lai thu phí, lệ phí và hoàn trả lại tiền cho cá nhân, tổ chức; điều chỉnh trên Tờ khai thu phí, lệ phí với cơ quan Thuế theo quy định hiện hành.

Theo Thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 42