C:\Fportal\PhuLoc\locbon.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường quản lý việc chấp hành pháp luật và điều lệ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 04/10/2021

Ngày 01/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9086/UBND-NV về việc tăng cường quản lý việc chấp hành pháp luật và điều lệ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Đối với Sở Nội vụ: Tiếp tục hướng dẫn các tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là quỹ) trên địa bàn tỉnh kiện toàn và hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 93/2019/NĐ-CP) và Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi tắt là Thông tư 04/2020/TT-BNV)

Chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát cụ thể thực trạng việc chấp hành pháp luật đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Đối với các quỹ không đảm bảo đủ điều kiện hoạt động theo Điều 24, 25 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP; vi phạm các quy định về tổ chức, hoạt động quỹ theo quy định tại Điều 40 và Khoản 4 Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ, đình chỉ có thời hạn hoạt động quỹ hoặc giải thể quỹ theo quy định.

Đối với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, UBND xã, phường, thị trấn có quỹ hoạt động trong lĩnh vực và địa bàn quản lý: Phối hợp Sở Nội vụ tăng cường công tác quản lý đối với việc tổ chức, hoạt động của quỹ trên địa bàn; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) đối với các vi phạm của quỹ để có hướng xử lý, giải quyết.

Ngoài ra, các quỹ trên địa bàn tỉnh: Chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức, hoạt động; quyền hạn và nghĩa vụ; các hành vi bị cấm được quy định cụ thể tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BNV. Khẩn trương kiện toàn quỹ theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP trước ngày 01/11/2021.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức quỹ xã hội, quỹ từ thiện nghiêm túc thực hiện.

Theo https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 19