Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 09/2021
Ngày cập nhật 30/08/2021

Tháng 9/2021 đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức được áp dụng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đông đảo người dân, như thêm nhiều quyền lợi mới về bảo hiểm xã hội; Không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi  làm sổ đỏ; Giảm 50% phí chuyển liên ngân hàng đến 01/7/2022; Mức bồi thường khi cải tạo lại chung cư cũ; quy định mới về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công…

#

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

BH:15/07/2021

HL:01/09/2021

2

Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

BH:15/07/2021

HL:01/09/2021

3

Nghị định 76/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định tiêu chí phân loại cảng biển

BH:28/07/2021

HL:10/09/2021

4

Nghị định 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

BH:01/08/2021

HL:15/09/2021

5

Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

BH:24/07/2021

HL:15/09/2021

6

Nghị định 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo

BH:20/07/2021

HL:15/09/2021

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

BH:20/08/2021

HL:01/09/2021

 

2

Quyết định 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

BH:16/07/2021

HL:01/09/2021

3

Thông tư 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

BH:29/07/2021

HL:15/09/2021

THÔNG TƯ

1

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo

BH:18/07/2021

HL:01/09/2021

2

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

BH:07/07/2021

HL:01/09/2021

3

Thông tư 04/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò

BH:16/07/2021

HL:01/09/2021

4

Thông tư 56/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên

BH:12/07/2021

HL:01/09/2021

5

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

BH:30/06/2021

HL:01/09/2021

6

Thông tư 31/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành 10 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm

BH:31/12/2020

HL:01/09/2021

7

Thông tư 12/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải

BH:18/06/2021

HL:01/09/2021

8

Thông tư 10/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe

BH:30/06/2021

HL:01/09/2021

9

Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

BH:15/07/2021

HL:01/09/2021

10

Thông tư 60/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

BH:21/07/2021

HL:03/09/2021

11

Thông tư 102/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 172/2018/TT-BQP ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

BH:22/07/2021

HL:04/09/2021

12

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

BH:20/07/2021

HL:05/09/2021

13

Thông tư 103/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng

 

BH:23/07/2021

HL:05/09/2021

14

Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét”

BH:26/07/2021

HL:08/09/2021

15

Thông tư 61/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024

BH:26/07/2021

HL:09/09/2021

16

Thông tư 63/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh

BH:29/07/2021

HL:13/09/2021

17

Thông tư 62/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

BH:29/07/2021

HL:15/09/2021

18

Thông tư 15/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BH:30/07/2021

HL:15/09/2021

19

Thông tư 06/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao

BH:22/07/2021

HL:15/09/2021

20

Thông tư 08/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

BH:02/08/2021

HL:17/09/2021

21

Thông tư 67/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

BH:05/08/2021

HL:19/09/2021

22

Thông tư 11/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

BH:06/08/2021

HL:22/09/2021

23

Thông tư 05/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện

BH:02/08/2021

HL:22/09/2021

24

Thông tư 06/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

BH:06/08/2021

HL:25/09/2021

25

Thông tư 09/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

BH:12/08/2021

HL:27/09/2021

 

Theo https://thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.351
Truy cập hiện tại 156